Django

来自 Arch Linux 中文维基

Django 是遵循模型-视图-模板(MVT)架构模式的高级 Python Web 框架。

安装[编辑 | 编辑源代码]

安装提供最新 Python 3 支持的 python-django 软件包。可以使用 django-docsAUR 软件包安装文档。

数据库驱动程序[编辑 | 编辑源代码]

Django 有不同的数据库后端可用:

用法[编辑 | 编辑源代码]

如果要启动 Django 项目,请使用 django-admin 命令

$ django-admin startproject mysite

这将在当前目录中创建一个 mysite 目录。 它还将创建一个 manage.py 脚本,该脚本可让您与项目进行交互。

您可以在官方 Django 教程Django 文档中找到更多信息。

参见[编辑 | 编辑源代码]